Regulamin

Regulamin pobytu w „Domku w Rycerce”

1. Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą wpłaty (przelewem) zadatku stanowiącego 30% ustalonej należności za cały okres wynajmu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym terminu najmu oraz ilości osób. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

2. Pozostałą część należności za najem należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do domku. W przypadku odwołania rezerwacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconego zadatku w pełnej wysokości.

3. Najem rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.

4. W dniu rozpoczęcia wynajmu Najemca otrzymuje klucze do budynku, odbiera dom wraz z wyposażeniem, zostaje poinformowany w zakresie korzystania z instalacji domowych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także zobowiązany jest do wpłaty gotówką kaucji zabezpieczającej w wysokości 500,00 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po bezusterkowym odbiorze domu.

5. Osoby odwiedzające mogą przebywać w domku od godziny 7.00 do godziny 22.00. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 i trwa do godziny 7.00 – w tych godzinach prosimy nie zakłócać spokoju innym mieszkańcom okolicy.

6. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż wcześniej uzgodniona, musi być poprzedzone zgodą właściciela. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje wykwaterowanie wszystkich przebywających bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

7. Najemca może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

8. Bez zgody właściciela w domku obowiązuje zakaz kwaterowania jakichkolwiek zwierząt.

9. Dom należy pozostawić posprzątany.

10. W związku z obowiązującą na terenie gminy segregacją śmieci Najemca jest zobowiązany do segregowania śmieci, korzystając z odpowiednich pojemników (papier, plastik, szkło) znajdujących się na posesji.

11. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych oraz kominka. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia domku poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów. Obowiązkiem Najemcy jest zapoznanie się z instrukcją użytkowania kominka przed pierwszym jego użyciem. Instrukcja użytkowania kominka stanowi integralną część Regulaminu i jest wyłożona w dostępnym miejscu w domku.

12. W sezonie zimowym Najemca proszony jest o przechowywanie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego we wskazanym przez właściciela miejscu np. taras, wiata.

13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy, winy osób go odwiedzających. Najemca zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z domku.

14. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu, telefonicznie pod nr tel.: 607 327 191.

15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie wynajmu przez Najemcę, a także osoby z nim przebywające.

16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie prądu z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego.

17. Ze względu na bezpieczeństwo, na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (świece, podgrzewacze niestanowiące wyposażenia domku itp.)

18. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, zachowując całą kwotę należności za najem, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub wyrządzenia szkody przez Najemcę.